sábado, 17 de diciembre de 2011

PACTO BILDU-PNV

Zergatik ez dugu gogoko Bildu eta PNVren arteko aurrekontu-akordioa

Toki Araubidearen Oinarrien Legearen arabera hondakinak biltzea eta tratatzea udalei dagokie. Estatuko eta, kasua balitz, Autonomia-Erkidegoko legeriak zehaztutakoaren arabera gauzatu behar den udal eskumen tradizional bat  da.

Modu berean Estatuko legeriak (Hondakinen eta lur kontaminatuen 22/2011 Legeak, esaterako) europar zuzentarau komunitarioek ezarritakoa jaso behar du. 2008/98/CE hondakinei buruzko zuzentarauak giza osasunaren  eta ingurugiroaren babesa eta klima aldaketaren kontrako borroka estrategiekiko koherentzia, eta hondakin politikako jardueran jarraitu beharreko hierarkia bezalako printzipio batzuk ezartzen ditu. Hierarkiaren printzipio horren arabera honakoa litzateke jarraitu beharreko ordena: prebetzioa, berrerabilpena, berziklapena, bestelako balorizazio motak -energetikoa barne (errusketa “eraginkorra”)-  eta eliminazioa (zabortegira botatzea, errausketa “ez eraginkorra”)

Toki Araubidearen Oinarrien Legeak aurreikusten duen bezala udalek bere eskumeneko zenbait zerbitzu burutzeko elkartu daitezke Mankomunitateak sortuz. Mankomunitateen estatutuak onartzeko, aldatzeko edo bertan behera uzteko udal guztietako osoko bilkuren erabakia behar da. Arau hori ez zen bete, ordea, zenbait eskumena bereganatzerakoan ala  Gipuzkoako Hondakin Partzuergoari ematerakoan, San Marko Mankomunitatearen kasuan.

Komenigarria da gogoraraztea inoiz tramitatu ez zen estatutuen  aldaketarako zirriborro bat besterik ez zena “norbait” Mankomunitatearen indarreko estatutuak zirela  sinestarazten eta, gezurretako estatutu horiek baliatuz, atez ateko bilketa ezartzeko mankomunitateko zenbait udalekin sinatutako hitzarmenen kontra egiten.

Hondakinen Legeak honela banatzen ditu eskumenak: hondakin kudeaketaren esparrurako Plan Nazionala egitea eta prebentzio edo murrizketa, berrerabilpen, birziklapen eta bestelako modutako balorizazio alorretako gutxieneko helburuak ezartzea Administrazio Zentralari dagozkio; autonomia-erkidegoei, prebentzio-planak eta kudeaketa planak egitea (hala ere, gurean batere planik ez dago); eta toki erakundeei (nork bere kabuz, ala beste batzuekin elkarturik), derrigorrezko gutxieneko zerbitzu gisa, etxeetan eta  merkatal eta zerbitzu establezimenduetan sortutako  hondakinak biltzea, garraiatzea eta tratatzea, bere Ordenantzek ezarritako moduan.

Partzuergoa eratzeak, modu irregularrean,  eskema hau aldatu zuen, ordu arte hondakinen kudeaketaren  alorrean inongo eskumenik ez zuen Foru Aldundiari handik aurrera pisu erabakigarria emanik, balantza errausketaren aldekoen alde jartzeko helburu nabarmenaz.

Prebentzioa, gaikako bilketa, kudeaketa hobetzea eta birziklapena sustatzeko eta bultzatzeko, eta berotegi-efektuko gasen emisioa murrizteko tresna gisara, Prebentzio eta Kudeaketa Planez gain, hondakinen legeak, Kataluniako legean erabateko eraginkortasunez aspaldian ezarri zen bezala, errausteagatik ala hondakindegira  botatzeagatik kanona bezalako neurri ekonomikoak, finantzario eta fiskalak aurreikusten ditu
Partzuergoak ezarri zuen “ tarifa bakarrak,” ordea, printzipio horri jarraitu beharrean, erraustegiaren finantziazioa ziurtatzea zuen helburu, eta horrexetarako udalek hondakinak murrizteko eta birziklagarri diren zatien, gaikako bilketa (bereziki materia organikoarena) hobetzeko asmoz ezar lezaketen edozein jarduera martxan jartzeko interesa propio galaraztea

Orain, Bilduk mankomunitate gehienetan eta partzuergoan gehiengo zabala duenean, PNVrekin datorren ekainaren baino lehenagorako -orain arte hartutako erabakiak, hala nola Aldundiak PIGRUG delakoa aldatzeko asmoz Batzar Nagusietara bidal ditzan proposamenak aztertu eta-  erabakia Batzar Nagusietako batzorde batean kokatzea adosteak, BILDU gutxiengo den lekuan, hain zuzen ere; BILDUK, aldiz, gehiengoa duen  erakundeetan “hondakinen kudeaketarako orain arte aurreikusi eta onartutako azpiegiturak ” egitea  ekidin edo oztopa lezakeen inongo erabakirik hartzeari uko egiten dion bitartean,  zera pentsarazten digu: Gipuzkoan izandako aldaketa politikoak, hondakinen gaiari dagokionez,  inongo eraginik ez izatea gerta litekeela, eta Juan Karlos Alduntzin ahaldunak berriki iragarritakoa,  hau da: moratoria erabakiko zela  eta hondakinak nola kudeatu erabakitzeko eskubidea orain arte ukatu zaien herritarren artean sozializazio eta eztabaida prozesu bat burutu eta alternatibarik egokiena erabakiko zela, ezereztu litekeela.

Onartu egiten dugu GFAko gobernura (zenbait udaletan bezala)  gutxiengo egoera batean iritsi  izanak  gutxieneko helburu batzuk lortzea berma ditzaten gaurkotutako aurrekontu batzuek izateko negoziatu beharra dagoela, eta negoziazio guztietan gauza batzuek  lortzeari uko egin behar dela, baina – hitzarmenaren esanahia eta norainokoaren interpretazio zuzena zeinena den ez dakigula, hau da: Markel Olano jeltzalearena ala Larraitz  Ugarte foru bozeramailearena) beldur gara hondakinen gaiari dagokionez uko egiteak behar baino urrutirago joan ez ote diren, eta pasatu behar ez den marra gorria pasatu ez ote den.

Gustatuko litzaiguke oker bageunde eta  orain arte errausketazale amorratu  izandakoak azkenean konponbide alternatibo jasangarrienak bere egin eta onartu egingo balituzkete. Horretarako,  ezinbestekoa da errausketaren kontrako jarrera nagusi den herri guztietan atez ateko bilketa ezartzeko lanari jadanik ekitea, lehenbailehen, erraustegia eraikitzeko inbertsioa, ez bakarrik ingurumenaren aldetik, baizik eta baita ekonomikoki ere, eutsiezina dela agerian gera dadin.  Nolanahi ere, uste dugu orain inoiz baino beharrezkoa dela hondakinen arazoari buruz informazioa ematea, eztabaidatzea, herritarren parte hartzea etab aita mobilizazioa ere. Eta hortara goaz.

2011ko  abenduaren 14a
¿Por qué no nos gusta ni mucho ni poco el acuerdo presupuestario BILDU-PNV?

La competencia de recogida y tratamiento de residuos corresponde a los Ayuntamientos en base a lo  dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local.  Se trata de una tradicional competencia municipal, que ha de ser ejercida en los términos de la legislación estatal (y, en su caso, autonómica). A su vez,  la legislación estatal (Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados) ha de incorporar  las disposiciones de las directivas comunitarias europeas (Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, que establece unos principios, como la protección de la salud humana y el medio ambiente y la coherencia con las estrategias de lucha contra el cambio climático, la jerarquía u orden de prioridad a seguir en las actuaciones en la política de residuos, comenzando por la prevención, siguiendo por la reutilización, el reciclado, otro tipo de valorizaciones, incluida la energética -incineración “eficiente”- y, como último escalón, la eliminación -vertido, incineración “no eficiente”, …-). Los Ayuntamientos, como prevé la LBRL, pueden asociarse con otros en Mancomunidades para la ejecución en común de determinados servicios de su competencia, conforme a lo regulado en los estatutos de la mancomunidad, cuya aprobación, modificación, o supresión, requiere en todo caso el acuerdo de los Plenos de todos los Ayuntamientos (art. 44 LBRL), regla esta última que no se respetó en su día, ni a la hora de asumir  determinadas competencias, ni a la hora de cederlas en favor del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa.

Resulta oportuno recordar que, en cambio, “alguien” pretendió hacer pasar por Estatutos vigentes de una mancomunidad lo que no era más que un borrador de estatutos nunca tramitado y en base a ello impugnar, por ejemplo, los convenios suscritos con ayuntamientos de la mancomunidad para la implantación de la recogida “puerta a puerta”

La Ley distribuye las competencias, asignando a la Administración Central la elaboración de un Plan Nacional marco de gestión de residuos, establecimiento de los objetivos mínimos en materia de reducción en la generación,  reutilización, reciclado y otras formas de valorización; a las CC.AA la elaboración de programas autonómicos de prevención y planes autonómicos de gestión (que en el caso de la CAPV brillan por su ausencia); y a las Entidades Locales (ayuntamientos de forma independiente o asociada), como servicio mínimo obligatorio, la recogida, transporte y tratamiento de los residuos domésticos generados en hogares, comercios y servicios, en la forma en que establezcan sus Ordenanzas. La constitución del Consorcio vino a alterar,  de forma del todo irregular, este esquema, “dando vela en el entierro” de los residuos a una institución carente de competencias como la Diputación Foral, a quién se otorgó un peso decisivo, con la intención evidente de  inclinar la balanza del lado de los pro-incineradores.

Aparte de los planes de gestión y programas de prevención, la Ley de residuos contempla como posibles instrumentos para fomentar la prevención, implantar la recogida separada, mejorar la gestión, impulsar el reciclaje y mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, el establecimiento de medidas económicas, financieras y fiscales, como el establecimiento de cánones  al vertido y a la incineración (como ya se hizo con demostrada eficacia en  la Ley catalana de residuos). La “tarifa única” establecida en su día por el Consorcio, lejos de atenerse a este principio, no perseguía sino asegurar la financiación de la incineradora, desincentivando totalmente cualquier actuación de los Ayuntamientos destinada a  la reducción en la generación y a la mejora de la recogida selectiva de las fracciones reciclables en general y de la materia orgánica en particular.

Ahora que BILDU dispone de una holgada mayoría en la mayoría de mancomunidades y en el consorcio, acordar con el PNV residenciar una decisión para antes del 30 de junio, tras un análisis de  las decisiones hasta ahora adoptadas, así como las propuestas que la DFG remita a JJ.GG dirigidas a la modificación del PIGRUG, en una comisión de las JJ.GG, en donde BILDU está en minoría, renunciando BILDU a la adopción, en ninguna institución u entidad en la que tenga una representación mayoritaria, de ninguna decisión “que impida u obstaculice la ejecución de las infraestructuras previstas y aprobadas hasta la fecha para la gestión de los RU”, nos  hace temer que el cambio político en Gipuzkoa en materia de residuos pueda no tener apenas ninguna consecuencia, y que el anuncio hecho por el Diputado Juan Karlos Alduntzin de la próxima adopción de una moratoria y el desarrollo de un proceso de socialización y de debate entre la ciudadanía, a quien se le ha hurtado su derecho a decidir como quiere tratar sus residuos, que nos conduciría a decidir cual es la alternativa más adecuada, se quede en agua de borraja.

Entendemos que el haber optado y obtenido el gobierno de la DFG, como en el caso de algunos ayuntamientos, desde una situación de minoría, obliga a negociar  de cara a disponer de unos presupuestos actualizados que garanticen unos mínimos, y que en toda negociación han de dejarse pelos en la gatera, pero creemos que en el tema de los residuos las renuncias son mayores de lo estrictamente necesario, que podrían haberse jugado otras bazas, y que se están cruzando unas líneas rojas que no deberían traspasarse. Nos gustaría estar equivocados y que finalmente terminaran asumiéndose y aprobándose por parte de los hasta ahora pro-incineradores las soluciones alternativas más sostenibles. En cualquier caso, entendemos que resulta más necesario que nunca  la información sobre la naturaleza, dimensiones, consecuencia y soluciones alternativas de recogida y tratamiento de los residuos, y el debate, la participación ciudadana y la movilización social, y a ello nos disponemos.
No hay comentarios:

Publicar un comentario