viernes, 30 de diciembre de 2011

URTARRILAREN 7AN DENOK BILBORA

PRESOEN GIZA ESKUBIDEEN ALDE

EUSKAL PRESOAK EUSKALHERRIRA

ETAk mehatxua eta indarkeria uzteko hartutako erabakia eta  bide politikoen alde egindako  apustua giza eskubideen defentsarako mesedagarri gertatzen dira, eta bakea eta herritar-elkarbizitza lortzeko baldintzen aldeko eragile, Euskal Herriaren erabakitzeko edo autodeterminaziorako eskubidea barne.

 Egoera honetan, bake-prozesua bermatzeko, presoak hurbiltzeko, biziarteko kartzelara kondenatzen dituen  Parot doktrina indargabetzeko edo preso gaixoak askatzeko herri-mobilizazioa inoiz baino beharrezkoagoa da.

Aieteko Aderazpenaren eta giza eskubideen eta eskubide demokratikoen norabidean pausoak eman ditzan Raxoyren gobernuari presioa egiteko, giza eskubideen aldeko jarreretatik indarkeriari aurka egin izan diogunon mobilizazioa ezinbestekoa da.

ERABAKI, Ezker Batuaren krisitik jaiotako hausnarketa eta ekintza politikorako talde gisa,  urtarrilaren 7an gure ahalmen guztiaz Bilbon izango gara, eta gizarte mugimendu, sindikatu eta euskal ezkerreko ekintzaile orori dei egiten diegu mobilizazioan parte har dezaten.

Donostia, 2011ko abenduaren 29a

7 DE ENERO DENOK BILBORA
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PRESOS

La decisión de ETA de abandonar la amenaza y su actividad violenta, la apuesta por las vías políticas, favorece la defensa de los derechos humanos y las condiciones para lograr la paz y convivencia ciudadana, incluido el derecho a decidir o de autodeterminación para Euskal Herria.
 En esta coyuntura, para consolidar el proceso de paz, la movilización ciudadana es más necesaria que nunca, para lograr el acercamiento de los presos, la derogación de la ley Parot, que los condena a cadena perpetua y la libertad de las y los presos enfermos.

La movilización de quienes desde posiciones de la defensa de los derechos humanos, hemos rechazado la práctica violenta, es más necesario que nunca, para presionar al Gobierno de Rajoy, de pasos en linea con los Acuerdos de Ayete y la defensa de derechos humanos y democráticos.

ERABAKI, colectivo para la reflexión y acción política, que nació de la crisis de Ezker Batua estará presente con todas sus fuerzas el día 7 en Bilbao y llama a sumarse a la movilización a los movimientos sociales, sindicatos y activistas de la izquierda vasca  

Donostia 29 de Diciembre de 2011
sábado, 17 de diciembre de 2011

PACTO BILDU-PNV

Zergatik ez dugu gogoko Bildu eta PNVren arteko aurrekontu-akordioa

Toki Araubidearen Oinarrien Legearen arabera hondakinak biltzea eta tratatzea udalei dagokie. Estatuko eta, kasua balitz, Autonomia-Erkidegoko legeriak zehaztutakoaren arabera gauzatu behar den udal eskumen tradizional bat  da.

Modu berean Estatuko legeriak (Hondakinen eta lur kontaminatuen 22/2011 Legeak, esaterako) europar zuzentarau komunitarioek ezarritakoa jaso behar du. 2008/98/CE hondakinei buruzko zuzentarauak giza osasunaren  eta ingurugiroaren babesa eta klima aldaketaren kontrako borroka estrategiekiko koherentzia, eta hondakin politikako jardueran jarraitu beharreko hierarkia bezalako printzipio batzuk ezartzen ditu. Hierarkiaren printzipio horren arabera honakoa litzateke jarraitu beharreko ordena: prebetzioa, berrerabilpena, berziklapena, bestelako balorizazio motak -energetikoa barne (errusketa “eraginkorra”)-  eta eliminazioa (zabortegira botatzea, errausketa “ez eraginkorra”)

Toki Araubidearen Oinarrien Legeak aurreikusten duen bezala udalek bere eskumeneko zenbait zerbitzu burutzeko elkartu daitezke Mankomunitateak sortuz. Mankomunitateen estatutuak onartzeko, aldatzeko edo bertan behera uzteko udal guztietako osoko bilkuren erabakia behar da. Arau hori ez zen bete, ordea, zenbait eskumena bereganatzerakoan ala  Gipuzkoako Hondakin Partzuergoari ematerakoan, San Marko Mankomunitatearen kasuan.

Komenigarria da gogoraraztea inoiz tramitatu ez zen estatutuen  aldaketarako zirriborro bat besterik ez zena “norbait” Mankomunitatearen indarreko estatutuak zirela  sinestarazten eta, gezurretako estatutu horiek baliatuz, atez ateko bilketa ezartzeko mankomunitateko zenbait udalekin sinatutako hitzarmenen kontra egiten.

Hondakinen Legeak honela banatzen ditu eskumenak: hondakin kudeaketaren esparrurako Plan Nazionala egitea eta prebentzio edo murrizketa, berrerabilpen, birziklapen eta bestelako modutako balorizazio alorretako gutxieneko helburuak ezartzea Administrazio Zentralari dagozkio; autonomia-erkidegoei, prebentzio-planak eta kudeaketa planak egitea (hala ere, gurean batere planik ez dago); eta toki erakundeei (nork bere kabuz, ala beste batzuekin elkarturik), derrigorrezko gutxieneko zerbitzu gisa, etxeetan eta  merkatal eta zerbitzu establezimenduetan sortutako  hondakinak biltzea, garraiatzea eta tratatzea, bere Ordenantzek ezarritako moduan.

Partzuergoa eratzeak, modu irregularrean,  eskema hau aldatu zuen, ordu arte hondakinen kudeaketaren  alorrean inongo eskumenik ez zuen Foru Aldundiari handik aurrera pisu erabakigarria emanik, balantza errausketaren aldekoen alde jartzeko helburu nabarmenaz.

Prebentzioa, gaikako bilketa, kudeaketa hobetzea eta birziklapena sustatzeko eta bultzatzeko, eta berotegi-efektuko gasen emisioa murrizteko tresna gisara, Prebentzio eta Kudeaketa Planez gain, hondakinen legeak, Kataluniako legean erabateko eraginkortasunez aspaldian ezarri zen bezala, errausteagatik ala hondakindegira  botatzeagatik kanona bezalako neurri ekonomikoak, finantzario eta fiskalak aurreikusten ditu
Partzuergoak ezarri zuen “ tarifa bakarrak,” ordea, printzipio horri jarraitu beharrean, erraustegiaren finantziazioa ziurtatzea zuen helburu, eta horrexetarako udalek hondakinak murrizteko eta birziklagarri diren zatien, gaikako bilketa (bereziki materia organikoarena) hobetzeko asmoz ezar lezaketen edozein jarduera martxan jartzeko interesa propio galaraztea

Orain, Bilduk mankomunitate gehienetan eta partzuergoan gehiengo zabala duenean, PNVrekin datorren ekainaren baino lehenagorako -orain arte hartutako erabakiak, hala nola Aldundiak PIGRUG delakoa aldatzeko asmoz Batzar Nagusietara bidal ditzan proposamenak aztertu eta-  erabakia Batzar Nagusietako batzorde batean kokatzea adosteak, BILDU gutxiengo den lekuan, hain zuzen ere; BILDUK, aldiz, gehiengoa duen  erakundeetan “hondakinen kudeaketarako orain arte aurreikusi eta onartutako azpiegiturak ” egitea  ekidin edo oztopa lezakeen inongo erabakirik hartzeari uko egiten dion bitartean,  zera pentsarazten digu: Gipuzkoan izandako aldaketa politikoak, hondakinen gaiari dagokionez,  inongo eraginik ez izatea gerta litekeela, eta Juan Karlos Alduntzin ahaldunak berriki iragarritakoa,  hau da: moratoria erabakiko zela  eta hondakinak nola kudeatu erabakitzeko eskubidea orain arte ukatu zaien herritarren artean sozializazio eta eztabaida prozesu bat burutu eta alternatibarik egokiena erabakiko zela, ezereztu litekeela.

Onartu egiten dugu GFAko gobernura (zenbait udaletan bezala)  gutxiengo egoera batean iritsi  izanak  gutxieneko helburu batzuk lortzea berma ditzaten gaurkotutako aurrekontu batzuek izateko negoziatu beharra dagoela, eta negoziazio guztietan gauza batzuek  lortzeari uko egin behar dela, baina – hitzarmenaren esanahia eta norainokoaren interpretazio zuzena zeinena den ez dakigula, hau da: Markel Olano jeltzalearena ala Larraitz  Ugarte foru bozeramailearena) beldur gara hondakinen gaiari dagokionez uko egiteak behar baino urrutirago joan ez ote diren, eta pasatu behar ez den marra gorria pasatu ez ote den.

Gustatuko litzaiguke oker bageunde eta  orain arte errausketazale amorratu  izandakoak azkenean konponbide alternatibo jasangarrienak bere egin eta onartu egingo balituzkete. Horretarako,  ezinbestekoa da errausketaren kontrako jarrera nagusi den herri guztietan atez ateko bilketa ezartzeko lanari jadanik ekitea, lehenbailehen, erraustegia eraikitzeko inbertsioa, ez bakarrik ingurumenaren aldetik, baizik eta baita ekonomikoki ere, eutsiezina dela agerian gera dadin.  Nolanahi ere, uste dugu orain inoiz baino beharrezkoa dela hondakinen arazoari buruz informazioa ematea, eztabaidatzea, herritarren parte hartzea etab aita mobilizazioa ere. Eta hortara goaz.

2011ko  abenduaren 14a
¿Por qué no nos gusta ni mucho ni poco el acuerdo presupuestario BILDU-PNV?

La competencia de recogida y tratamiento de residuos corresponde a los Ayuntamientos en base a lo  dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local.  Se trata de una tradicional competencia municipal, que ha de ser ejercida en los términos de la legislación estatal (y, en su caso, autonómica). A su vez,  la legislación estatal (Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados) ha de incorporar  las disposiciones de las directivas comunitarias europeas (Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, que establece unos principios, como la protección de la salud humana y el medio ambiente y la coherencia con las estrategias de lucha contra el cambio climático, la jerarquía u orden de prioridad a seguir en las actuaciones en la política de residuos, comenzando por la prevención, siguiendo por la reutilización, el reciclado, otro tipo de valorizaciones, incluida la energética -incineración “eficiente”- y, como último escalón, la eliminación -vertido, incineración “no eficiente”, …-). Los Ayuntamientos, como prevé la LBRL, pueden asociarse con otros en Mancomunidades para la ejecución en común de determinados servicios de su competencia, conforme a lo regulado en los estatutos de la mancomunidad, cuya aprobación, modificación, o supresión, requiere en todo caso el acuerdo de los Plenos de todos los Ayuntamientos (art. 44 LBRL), regla esta última que no se respetó en su día, ni a la hora de asumir  determinadas competencias, ni a la hora de cederlas en favor del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa.

Resulta oportuno recordar que, en cambio, “alguien” pretendió hacer pasar por Estatutos vigentes de una mancomunidad lo que no era más que un borrador de estatutos nunca tramitado y en base a ello impugnar, por ejemplo, los convenios suscritos con ayuntamientos de la mancomunidad para la implantación de la recogida “puerta a puerta”

La Ley distribuye las competencias, asignando a la Administración Central la elaboración de un Plan Nacional marco de gestión de residuos, establecimiento de los objetivos mínimos en materia de reducción en la generación,  reutilización, reciclado y otras formas de valorización; a las CC.AA la elaboración de programas autonómicos de prevención y planes autonómicos de gestión (que en el caso de la CAPV brillan por su ausencia); y a las Entidades Locales (ayuntamientos de forma independiente o asociada), como servicio mínimo obligatorio, la recogida, transporte y tratamiento de los residuos domésticos generados en hogares, comercios y servicios, en la forma en que establezcan sus Ordenanzas. La constitución del Consorcio vino a alterar,  de forma del todo irregular, este esquema, “dando vela en el entierro” de los residuos a una institución carente de competencias como la Diputación Foral, a quién se otorgó un peso decisivo, con la intención evidente de  inclinar la balanza del lado de los pro-incineradores.

Aparte de los planes de gestión y programas de prevención, la Ley de residuos contempla como posibles instrumentos para fomentar la prevención, implantar la recogida separada, mejorar la gestión, impulsar el reciclaje y mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, el establecimiento de medidas económicas, financieras y fiscales, como el establecimiento de cánones  al vertido y a la incineración (como ya se hizo con demostrada eficacia en  la Ley catalana de residuos). La “tarifa única” establecida en su día por el Consorcio, lejos de atenerse a este principio, no perseguía sino asegurar la financiación de la incineradora, desincentivando totalmente cualquier actuación de los Ayuntamientos destinada a  la reducción en la generación y a la mejora de la recogida selectiva de las fracciones reciclables en general y de la materia orgánica en particular.

Ahora que BILDU dispone de una holgada mayoría en la mayoría de mancomunidades y en el consorcio, acordar con el PNV residenciar una decisión para antes del 30 de junio, tras un análisis de  las decisiones hasta ahora adoptadas, así como las propuestas que la DFG remita a JJ.GG dirigidas a la modificación del PIGRUG, en una comisión de las JJ.GG, en donde BILDU está en minoría, renunciando BILDU a la adopción, en ninguna institución u entidad en la que tenga una representación mayoritaria, de ninguna decisión “que impida u obstaculice la ejecución de las infraestructuras previstas y aprobadas hasta la fecha para la gestión de los RU”, nos  hace temer que el cambio político en Gipuzkoa en materia de residuos pueda no tener apenas ninguna consecuencia, y que el anuncio hecho por el Diputado Juan Karlos Alduntzin de la próxima adopción de una moratoria y el desarrollo de un proceso de socialización y de debate entre la ciudadanía, a quien se le ha hurtado su derecho a decidir como quiere tratar sus residuos, que nos conduciría a decidir cual es la alternativa más adecuada, se quede en agua de borraja.

Entendemos que el haber optado y obtenido el gobierno de la DFG, como en el caso de algunos ayuntamientos, desde una situación de minoría, obliga a negociar  de cara a disponer de unos presupuestos actualizados que garanticen unos mínimos, y que en toda negociación han de dejarse pelos en la gatera, pero creemos que en el tema de los residuos las renuncias son mayores de lo estrictamente necesario, que podrían haberse jugado otras bazas, y que se están cruzando unas líneas rojas que no deberían traspasarse. Nos gustaría estar equivocados y que finalmente terminaran asumiéndose y aprobándose por parte de los hasta ahora pro-incineradores las soluciones alternativas más sostenibles. En cualquier caso, entendemos que resulta más necesario que nunca  la información sobre la naturaleza, dimensiones, consecuencia y soluciones alternativas de recogida y tratamiento de los residuos, y el debate, la participación ciudadana y la movilización social, y a ello nos disponemos.
viernes, 25 de noviembre de 2011

VALORACION ELECCIONES

A20ko Hauteskunde Orokorretako emaitzen urgentziazk balorazioa


Estatu mailan, espero bezala, PPkgehiengo osoa lortu du eta PSOEk bere historia osoko emaitza txarrenak izan ditu. PSOEren gainbehera  alderdi txikien hazkundearekin batera heldu da. Bereziki nabarmentzekoa da IUren hazkundea,  2 diputatu izatetik 11 izatera pasatu baita. PSOEren porrota aurreikusita zegoen: ezer positiborik ekarri ez duen lan merkatuaren erreformak, langabetuen kopurua ia 5 miloiraino  hazi izanak, pentsioen sistemaren erreformak, funtzionarioen soldatak murrizteak, pentsioen izozteak, eta abarrek zerikusirik izan dute. Eraso eta murrizketa guzti horiek, neurri batean, IUren eta beste alderdi txiki batzuen  hazkundea eragin dute,  baina zoritxarrez PP izan da Espainian aldaketaren ideia saltzea lortu duena, gobernura iristerakoan zer egin behar duen esan ez badu  ere.

Legegintza honetan Kongresua inoiz baino anitzagoa izango da, 7 talde parlamentario izango baitira (horien artean AMAIUR eta EAJ-PNV), eta talde misota 6 alderdik osatuko dute (Geroa Bai, besteak beste).

Euskal Herriari begira, lehenengo eta behin AMAIRren garaipena aipatu behar da:

7 diputatu, 3 senatari, eta Kongresuan talde parlamentarioa lortu ditu. (ETAk borroka armatua behin betiko utzi izana ekarri duen) soilik bide politiko demokratikoen eta ezkerreko indar independentisten eta soberanisten batasunaren aldeko apustuagatik saritu dute hautesleek.

EAJ-PNVk 5 diputatu, 4 senatari eta, diputatu bat galdu arren, talde parlamentaioari eustea lortu ditu.

PSOEk 5 diputatu lortu ditu, orain dela 4 urte baino 6 gutxiago. Estatuko Gobernuan PSOEk egindako politikaz aparte, EAEan eta NFKan PP/UPNrekin izandako naturaz kontrako aliantzagatik oso  kalteturik atera da

Geroa Baik, azkenean NaBairen diputatuari eustea lortu du UPN/PPren kaltetan

PPk eta UPNk 6 diputatu eskuratu dituzte, lehenago zuten kopurua mantenduz. Estatu mailako Rajoy-ren olatua zorionez ez da Euskal Herrira iritisi.

ERABAKItik botoa AMAIURri emateko eskatzean bete-betean asmatu genuela uste dugu, benetan baliozko botoa izan baita.

Aurrerantzean, eta hasteko, ziur aski  laister deituko diren Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako AMAIURren inguruan lortu den batasuna finkatu, sendotu eta zabalduko den esperantza dugu, eta era berean espero dugu AMAIUR hauteskunde koalizio izaera gainditu eta nazio eta gizarte eraikuntza ezkerretik eragiteko eta mobilizaziorako mugimendu politiko eta sozial bilakatzea


Valoración de urgencia de los resultados de las elecciones generales del 20N

A nivel estatal, como se esperaba, el PP ha obtenido la mayoría absoluta y el PSOE ha tenidos los peores resultados de su historia. De la mano del declive del PSOE ha venido el crecimiento de los partidos menores. Es de destacar especialmente el crecimiento de IU, que de 2 ha pasado a 11 diputados. El fracaso del PSOE estaba previsto: la reforma del mercado de trabajo, el crecimiento hasta casi 5 millones del número de parados, la reforma del sistema de pensiones, la reducción salarial de los funcionarios, la congelación de las pensiones y un largo etc. tienen mucho que ver con ello. Todos esos recortes y agresiones han influido en el crecimiento de IU y otros partidos modestos, pero solo en cierta medida, pues, por desgracia, ha sido el PP quien ha conseguido vender la idea del cambio en España,  aun sin aclara que es lo que van a hacer cuando accedan al gobierno.

Esta legislatura el congreso va a ser más plural que nunca hasta ahora; habrá 7 grupos parlamentarios (AMAIUR y PNV, entre ellos), y el grupo mixto lo formarán 6 partidos (Geroa Bai, entre otros).

Y ya mirando a Euskal Herria, en primer lugar hay que subrayar la victoria de AMAIUR: ha conseguido 7 diputados, 3 senadores y grupo parlamentario. Los electores han premiado su apuesta exclusivamente por las vís políticas democráticas y por la más amplia unidad de independentistas y soberanistas de izquierda.

El PNV ha conseguido 5 diputados, 4 senadores y, pese a haber perdido un diputado, mantener el grupo parlamentario.

PSOE consigue 5 diputados, 6 menos que hace 4 años. Aparte de por la política del PSOE en el Gobierno del Estado, sale muy perjudicado por la alianza antinatura con el PP/UPN.

Gero Bai, finalmente, consigue mantener el escaño de NaBai, a costa de PP/UPN.

PP y UPN consiguem 6 diputados, manteniendo lo que tenían, sin que afortunadamente haya llegado hasta Euskal Herria la ola de Rajoy.

Creemos que como ERABAKI al solicitar el voto para AMAIUR acertamos  de pleno, pues se ha demostrado que ése era el voto más válido.
En lo sucesivo, confiamos en que la unidad alcanzada en torno a AMAIUR se consolide, fortalezca y se amplíe.
De igual manera creemos que AMAIUR ha de trascender  su carácter de coalición electoral y devenir en movimiento político y social, para la movilización y para la construcción nacional y social desde la izquierda.

lunes, 14 de noviembre de 2011

20-N

ERABAKIK BOTOA AMAIURRI EMATEA ESKATZEN DU

ERABAKIk botoa AMAIURri ematea eskatzen du, Euskal Herria nazio gisa aitortzeko eta eta erabakitzeko eskubidearen onartzeko exijentzia,  eta, krisialdi ekonomikoaren eta langileen eskubide murrizketen aurrean, bestelako gizarte eredu alternatiboaren aldarrikapena uztar ditzakeen kandidatura delakoan.

Ez dago abstenitzerik, edo  inongo aukerarik gabeko kandidaturei bozkatzerik. Ezkerreko botoa, independentista zein federalista, AMAIURren hautagai-zerrenden inguruan bildu behar da.


ERABAKI PIDE EL VOTO PARA AMAIUR

Ante las elecciones del 20-N la plataforma ERABAKI, pide el voto para Amaiur como candidatura capaz de aunar la exigencia de reconocimiento de Euskal Herria como nación y su derecho a decidir, con la reivindicación de otro modelo social alternativo frente a la crisis económica y la espiral de recortes de los derechos de los y las trabajadores/as.

En esta coyuntura no cabe la abstención ni el voto a candidaturas sin ninguna opción. Hay que agrupar el voto de la izquierda, tanto independentista,  como federalista, en torno a las candidaturas de AMAIUR.


LO QUE PENSAMOS

ERABAKIren helburuak:

Erabakitzeko eskubidea

Euskal Herriaren determinazio askerako eskubidea, hots, bere izaera politikoa askatasunez zehazteko eta bere ekonomia-, gizarte- eta kultura-garapena bultzatzeko eskubidea, aldarrikatzen dugu.

Euskal Herria nazio gisa onartua izatea dugu helburu, EHAEko, Nafarroako Foru komunitateko eta Iparraldeko gaurko errealitate politiko eta instituzional bereizietatik eta nortasun edo kidekotasun-sentimendu aniztasunetik abiatuta eraiki beharreko subjektu gisa, beti ere herri borondatea errespetatuz eta oinarritzat hartuta. Horiek horrela, ez du zertan kontraesanik izan modu horretan ulertutako nazio-eraikuntzaren eta sozialismoranzko gizarte eraldaketaren  artean.
Erabakitzeko eskubidea, elkartasun internazionalistarekin batera, ezkerreko  erakunde ezberdinen arteko batasuna posible egingo duen eremu komun edo partekatutako ondaretzat dugu.

Ezkerraren batasuna
Ezkerraren zatikapena eta sakabanaketa egoera eta frentismo sindikala gainditzea dugu helburu, horretarako euskal ezker eraldatzaile, antikapitalista edo iraultzaile guztia ezkerreko fronte zabal batean elkartuz: eskubide politiko, ekonomiko eta sozialak defendatzeko eta lana eta aberastasuna banatzeko, Ongizateko Estatuaren aurkako erasoetatik babesteko, eta gizarte eraldaketarako   fronte politikoa eta soziala eratuz.
Derecho a decidir:
Reconocimiento del derecho de libre determinación del pueblo vasco (derecho a establecer libremente su condición política y proveer asimismo a su desarrollo económico, social y cultural). Aspiramos al reconocimiento del Pueblo Vasco o Euskal Herria como nación, como sujeto a construir a partir de la actual realidad política e institucional diferenciada existente en los territorios de la CAPV, la Comunidad Foral Navarra e Iparralde, y desde la diversidad de sentimientos de identidad o pertenencia, siempre desde el respeto y como resultado de la voluntad popular. No tiene por qué haber contradicción entre construcción nacional así entendida y transformación social (entendida como proceso de construcción del socialismo)
Consideramos el derecho a decidir, junto con la solidaridad internacionalista, como el terreno común o acervo compartido que ha de posibilitar la unidad de las diferentes organizaciones de la izquierda: tanto la izquierda independentista, como la izquierda de orientación federal y/o confederal en la que se sitúa ERABAKI

Unión de la izquierda:
Superar la situación de fraccionamiento y dispersión de la izquierda, y de frentismo sindical, agrupando a toda la izquierda vasca transformadora -anticapitalista o revolucionaria- en un frente amplio de la izquierda; un frente político y social para la defensa de los derechos políticos, económicos y sociales, el reparto del trabajo y de la riqueza, frente a los ataques neoliberales al Estado del Bienestar, la dictadura de los mercados; un frente para la transformación social, y también para hacer frente a los ataques al autogobierno y defender el derecho a decidir.

sábado, 5 de noviembre de 2011

Apoyo al Acuerdo de Gernika

ERABAKI anuncia su adhesión al Acuerdo de Gernika.

Tras nuestra decisión de abandonar EB, hemos consideramos oportuno iniciar nuestra andadura como colectivo independiente para el agrupamiento en un frente amplio y plural de todas las fuerzas de la izquierda vasca, expresando nuestra adhesión y compromiso con el Acuerdo de Gernika, como hoja de ruta válida hacia el necesario escenario de no violencia y normalización política (anuncio de cese definitivo de la lucha armada por parte de ETA, legalización de la izquierda abertzale, fin de la política de dispersión de los presos, …) para la negociación entre todos los agentes políticos, sindicales y sociales de la solución al conflicto político –a partir del reconocimiento del derecho del pueblo vasco a decidir su futuro-, y para el reconocimiento, reconcilia­ción y reparación de todas las víctimas.


Por lo tanto, asumiendo los postulados del Acuerdo nos comprometemos a su cumplimiento y a trabajar por su asunción por parte de la ciudadanía vasca.


En este sentido, nos adherimos a la convocatoria de manifestación convocada a favor de la paz, la normalización política, y el respeto de todos los derechos humanos para el próximo 22 de octubre, bajo el lema “Euskal Herriak konponbidea nahi du"
EBtik ateratzea erabaki eta gero, euskal ezkerreko indar guztiak fronte zabal eta askotariko batean biltzea helburu dugun talde independente gisa gure ibilbidea hasteko egoki iruditu zaigu Gernikako Itunarekiko gure atxikimendua eta konpromisoa adieraztea, indarkeriarik gabeko egoera eta normalizazio politikorako (ETAk borroka armatua behin-betiko uzteko erabakia iragarrita , ezker abertzalea legeztatuta, presoen dispertsio politika bukatuta…), gatazka politikoa konpontze aldera -Euskal Herriak bere etorkizuna erabakitzeko duen eskubidearen onarpenetik abiatuta- eragile politiko, sindikal eta sozial guztien arteko negoziaziorako, eta biktima guztiekiko aitortza, adiskidetza eta erreparaziorako baliozko bidai orritzat jotzen baitugu. Beraz, Itunaren postulatuak geure eginez, postulatu hauek betetzeko eta eus­kal gizarteak ere bere egin ditzan lan egiteko konpromisoa hartzen dugu,


Hildo beretik, urriaren 22rako “Euskal Herriak konponbidea nahi du” lemapean, pakearen, normalizazio politikoaren eta giza eskubide guztien errespetoraen aldeko manifestaziorako deiarekin bat egiten dugu